อบรมสัมมนา

รวมคำสั่งการเป็นคณะทำงานวิทยากรฝึกอบรม ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปีการศึกษา  2555
  • ปีการศึกษา  2556
  • ปีการศึกษา 2557
  • ปีการศึกษา 2558
  • ปีการศึกษา 2559
 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ (ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
2. คณะทำงานโครงการอบรมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4 (29-30 มิถุนายน 2560) ณ สวนน้ำเพลาเพลิน อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. คณะทำงานโครงการอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29-30 กรกฎาคม 2560) ณ โรงเรียนวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
4. คณะทำงานโครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ (31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2560) ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
5. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ กิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม  2560 ณ ค่ายลูำกเสือพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

6. คณะทำงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ “Moralschool OBEC Cluster 14 Symposium 2017”  ณ ห้างเทอร์มินอล จังหวัดนครราชสีมา  (14-16 สิงหาคม 2560)
7. คณะทำงานการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ (18 สิงหาคม 2560)
ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
8. คณะทำงานการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ (23 สิงหาคม 2560) ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
คณะทำงานการแข่งขันกีฬาเขตพื่้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่  22-27 สิงหาคม  2560)
9. คณะทำงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...............