ครอบครัวสุขสันต์
สถานภาพ :  สมรส
ชื่อ นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขางานอาชีพ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)  มศ.ว.มหาสารคาม
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (31150)
โทร.xxxxxxxx
ภูมิลำเนาเดิม  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Mail : tudsaneetw@gmail.com
Fax :xxxxxxxx
Twittter : @mootw5
Facebook :  no
Interest :  ธรรมะติดปีก
ภาพถ่ายชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกอ.

บุตร  จำนวน 1 คน                                                    
ชื่อ แพทย์หญิงณิชกุล อุ่นทานนท์
การศึกษา
อนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ป.1-ป.3 โรงเรียนทศพรวิทยา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ป.4-6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ม.1-3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ม.4-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สกอ. กรุงเทพฯ
ระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี :  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  ค
ณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา (โอดอส) แบบให้เปล่า จากกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดหลักสูตร  6 ปี

ความสามารถพิเศษ เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถและอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์


ภาพถ่าย อายุ 8 ปี (ชั้น ป.3) โรงเรียนทศพรวิทยาภาพถ่ายชั้นปีที่ 1


ภาพถ่ายชั้นปีที 2


ภาพถ่ายชั้นปีที่ 4

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทยภาพถ่ายชั้นปีที่ 6 (ระหว่างที่เป็นแพทย์ฝึกหัด) ชั้น Extern
จบการศึกษา เตรียมบรรจุเข้ารับราชการ รับใช้สังคม เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ปัจจุบัน รับราชการตำแหน่ง นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4)
โรงพยาบาลจังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข