สื่อสังคมออนไลน์

การสร้างองค์ความรู้ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ศึกษาข้อมูลภาคสนาม/ท่องเที่ยว

1.  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     จำนวน 2 ครั้ง
2.  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     จำนวน  22  ครั้ัง
3.  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
     จำนวน 4 ครั้ง
4.  ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
     จำนวน  4  ครั้ง