ห้องเรียนออนไลน์ 4.0

ระบบการเรียนผ่านเครือข่ายตามแนวคอนสตัคติวิสต์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐา