มารู้จักเรา

ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เกิดวัน ที่  30  มิถุนายน  2506
สถานที่เกิด  บ้านเลขที่ 70/1 บ้านสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  3/1 หมู่ 1 บ้านสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150ประวัติการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
     -ป.1-ป.7  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ระดับ มัธยมศึกษา
     - มศ.1-มศ.3  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรีรัมย์ ปี 2523  รุ่นที่ 20
     - มศ.4-มศ.5  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (โปรแกรมศิลป์-คณิต) 
    ได้โควต้าใช้สิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
     - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ED  14) ปี 2525 
         ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 16 - KKU16
        ใช้เวลาในการศึกษา   3.5 ปี  ( จบการศึกษา ตุลาคม  2528)

ศึกษาต่อ เพิ่มเติมระดับปริญญาตรี
      - ปี 2533  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
      - ปี 2546 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ะดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
    - ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทเต็มเวลา บัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ปี 2532-2535)
ใช้เวลาในการศึกษา 3.5 ปี
จบการศึกษา วุฒิ ศษ.ม.(การประถมศึกษา) ปี 2535
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU25)

     ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
     เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาคปกติ ระหว่างปี 2548-2553
     หลักสูตร/สาขาวิชา ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
     ( Ph.D. Regional Developmnet Strategies)  Surindra Rajabhat University
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุิรินทร์  รุ่นที่ 2
     ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     ปีที่ 2-3  เรียนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อาศรมการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา)
     ภูมิภาค หมายถึง  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง
     กลุ่มวิชาเอก การศึกษาและจัดการภูมิปัญญา

ดุษฏีนิพนธ์ : ภูมิปัญญาช้างบ้านในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพนมดงรัก-เซเปียน
                    LOCAL WISDOM OF DOMESTIC ELEPHANTS IN PHANOM DONGREK-XEPIAN
                   CULTURAL ECOLOGY
                   ใช้เวลาในการศึกษา  6 ปี (เต็ม)
                   บทความทางวิชาการ : (ภาษาไทย)
                    ภูมิปัญญาช้างบ้านเพื่อการท่องเที่ยวในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเซเปียน
                   พื้นที่ในการทำวิจัย :  ราชอาณาจักรไทย,  สปป.ลาว,  ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประวัติการรับราชการ
 • 17 กันยายน  2529   ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ปี 2532-2535
 • ปีการศึกษา  2535  ช่วยราชการ สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2540  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2547- ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 • ปี 2553 ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ผลงานดีเด่น

 • ครูภาษาไทยคุรุสภาดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปี 2541
 • รางวัลครูผู้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ วันครู ปี 2542
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2545
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบ (ครูเกียรติยศ-Teacher Awards) สาขาคอมพิวเตอร์
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2545
 • ราวัลบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง (Competencies) สพท.บร.4 ปี 2546
 • รางวัลคุรุสดุดี สายปฏิบัติการสอน ปี 2548 (คนแรก ของสพท.บร.4)
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ประจำปี 2555
 • รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน (เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา) กค.2556
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556
 • รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560
 • รางวัลเพชรแห่งเอเชีย จาก มูลนิธิ Thailand IFF ปี 2562
 •  
ภาระงานในหน้าที่
 • สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ป.4-ม.3
 • หัวหน้างานบริหารวิชาการ
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
 • Webmaster โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/สังคม
 • ผู้ก่อตั้งชมรมพัฒนาวิชาชีพครู ICT เครือข่ายคุรุสภา 572
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท มรภ.สุรินทร์
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท มรภ.บุรีรัมย์/สุรินทร์และมหาสารคาม
 • อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 • อาจารย์พิเศษเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • กรรมการผลงานทางวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ สพป.บร.1,2และ 4 สพป.นม.1และสพป.สก.2
 • คณะทำงานพัฒนาครูในระบบ E-Training
 • คณะวิทยาบูรณาการ โครงการยกระดับคุณภาพตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 • วิทยากรแกนนำด้าน Social Media ของ สพฐ.
 • คณะทำงานพัฒนาครูทั้งระบบด้วย UTQ
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือครู คศ.3
 • Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 • วิทยบูรณากรไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 • เทรนเนอร์ โครงการ DLIT
 • คณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 • คณะทำงานบันทึกภาพประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์
 • คณะทำงานจัดทำ VTR โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโท  จำนวน 5,000 บาท ปี 2533 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จำนวน 25,000  บาท (จาก สกศ. ปี 2546)
ผลงานทางวิชาการด้าน ICT
 • เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ E-Training
 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร
 • แฟนเพจแฟนฉัน