วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึกความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่(8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวังเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดิน และ 2) ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ และ 3) เพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเชิดชูแม่ดีเด่นในหมู่บ้านเขตบริการ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 700 คน

กิจกรรมวันแม่ในปีนี้ประกอบไปด้วย 1)   พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  2) มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น 3)  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด (แต่งกลอนสุภาพ, วาดภาพระบายสี, เรียงความ, การเขียนจดหมายถึงแม่ และการจัดทำบัตรอวยพร) 4)  การแสดงบนเวทีของนักเรียน (ร้องเพลงวันแม่) และ 5) กิจกรรมลูกกราบตักแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อแม่

การจัดกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนได้มีการบูรณาการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน...///

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.กฤษฎา มะหันต์
ลิงก์ :https://photos.app.goo.gl/X7a1CJ4sV8W37ofW9

ภาพกิจกรรมประกอบ
ไม่มีความคิดเห็น: