วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวังจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 205 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน