วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่/กิจกรรมของสภานักเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน