วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

เขื่อนยางกั้นแม่น้ำมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของ อ.สตึก-ชุมพลบุรีวันนี้ดร.เซราะกราว (24 เมษยน 2559) ได้เดินทางไปเก็บภาพความก้าวหน้าของการก่อสร้างเขื่อนยาง แห่งแรกในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียดกันครับ....