วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สานพลังประชารัฐ ปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

 วันนี้(18 สิงหาคม 2560)กลุ่มงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะทำงาน (ชมรมครูไอซีที)  ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับจาก ผอ.ชิตพล เวินเสียง และครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน.../วันนี้(18 สิงหาคม 2560)กลุ่มงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะทำงาน (ชมรมครูไอซีที)  ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับจาก ผอ.ชิตพล เวินเสียง และครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ทางโรงเรียนวัดท่าเรียบ ได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน สภาพบริษททั่วไปของโรงเรียน ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้น นายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มงานไอซีที ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐทั้ง 8 โรง โดยเลือกโรงเรียนวัดท่าเรียบเป็นโรงเรียนต้นแบบในการติดตั้งและทดลองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
         จากนั้นคณะทำงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการทดสอบระบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ True ซึ่งมีความเร็ว 100 Mbps เพื่อส่งสัญญาณไปยังทุกห้องเรียน ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน ห้องธุรการ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์
         รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย
        กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. มาจากทุกตำบลในประเทศไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 8 โรงดังนี้
         1. อำเภอสตึก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
         2. อำเภอแคนดง โรงเรียนอนุบาลแคนดง
         3. อำเภอคูเมือง โรงเรียนวัดปะเคียบ
         4. อำเภอพุทไธสง โรงเรียวัดหงษ์ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียวัดท่าเยี่ยม
         5. อำเภอนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
         6. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนวัดสระจันทน์
         ทั้ง 8 โรงเรียน ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาต่อไป
หมายเหตุ : โรงเรียนวัดหงษ์ *** รุ่นที่ 2

ข่าว : ดร.สวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
ลิงก์อัลบั้ม http://gg.gg/pracharabr4-01

ไม่มีความคิดเห็น: