วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวังจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 205 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน
วันที่ 21-23 มิุถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 205 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน โดยมีนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ฯ ในครั้งนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับคุณธรรม  เพื่อให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข ตลอดจน ตามนโยบายดังกล่าว

ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.บร.4) ได้ดำเนินการตามที่กำหนด กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โครงการคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  พัฒนาครูแกนนำร้อยละ 35  จำนวน 500 คน ทุกเขตพื้นที่ฯ โรงเรียนบ้านทุ่งว้งได้ส่งบุคลากรแกนนำเข้าอบรมดังทั้ง 5 คน (นายสมาน วงษ์สมบัติ/นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์/นางเสาวนีย์ แถวนาชุม/ นางประจวบ ปิงกุล/และนางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ) เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของคุณธรรมและจริยธรรม การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ และกิจกรรมการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม


ข้อมูล :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สวุัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ธนายุต  นนทเสน  อ.กิตติคุณ  โกฏหอม

รวมภาพกิจกรรม :

ภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น: