วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560


นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านเขตบริการ ทุกระดับชั้น เพื่อพปปะกับผู้ปกครอง ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงเรียน.../

(26 พฤษภาคม 2560)  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านเขตบริการ ทุกระดับชั้น เพื่อพปปะกับผู้ปกครอง ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงเรียน  ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินการในปีการศึกษา 2560      

         จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ขนาดใหญ่ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ฯ และจะได้ดำเนินพัฒนาต่อยอดเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อไป

        ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จะได้บริหารจัดการศึกษา ดูแลบุตรหลานของทุกท่านให้เป็นคนดี มีความรู้ ควบคู่กับความพอเพียง ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ ถามปัญหา แนวทางการดำเนินงานของ
โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วน (บวร) ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป.../


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น: