วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูก เสือ ประจำปี 2560 สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...


(วันนี้ 30 มิุถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นายจันทร์เพ็ง  ทารเวท ประธานกลุ่มโรงเรยีนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูก เสือ ประจำปี 2560 สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (ที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5) โดยมีนายบุญชู แถวนาชุม ผอ.โรงเรียนบ้านหญ้าคากล่าวรายงาน และนายบัณฑิต วงศาสนธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นผู้บังคับกองลูกเสือ

 ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2560 มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 26 คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 550 คน จำนวน 7 โรงเรียน และ 1 สาขา ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2. โรงเรียนบ้าหนองแวง 3. โรงเรียนบ้านกระสัง 4. โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 5. โรงเรียนบ้านหญ้าคา 6. โรงเรียนบ้าหนองยางหนองจาน 7. โรงเรียนบ้านหนองครก 8. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด
การดำเนินกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เสร็จขั้นตอนตามพิธี ลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางกลับโรงเรียน

ข่าว/ภาพ :  อ.ประยูร ยะปะตังไม่มีความคิดเห็น: