วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่ายยุวชนคนคุณธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560


วันนี้ (29 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" สำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" สำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และนักเรียนระดับชั้นป.5-6 โรงละ 2 คน อบรมรุ่นละ 1 วัน (รุ่นที่ 1 โรงเรียนในเขตอำเภอสตึก พุทไธสง และบ้านใหม่ไชยไพจน์  รุ่นที่ 2 โรงเรียนในเขตอำเภอคูเมือง แคนดง และนาโพธิ์  รวมทั้งสิ้น  คน 280 คน ครูผู้รับผิดชอบ 140 คน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ คณะทำงานและคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 450 คน


โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)  ดำเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่ยนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมที่ 2-7 ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน)  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักรู้และเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ

การอบรมในครั้งนี้สำเร็จล่วงไปด้วยดี ด้วยการประสานงาน ศน.อุทยาน ปิตามาตา ศน.พิชญ์ชญามลญ์ พลรัตน์ และศน.เฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรียนบ้านจิก และโรงเรียนวัดหงษ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนเครือข่ายครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในการบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.มนตรี ประเสริฐ  / อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย  ชมรมครูไอซีทีฯ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/moralbr4_2560
ไม่มีความคิดเห็น: