วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560


(1 มิถุนายน 2560)  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มร.ร.สตึก 5 สพป.บร. 4 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม
(1 มิถุนายน 2560)  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มร.ร.สตึก 5 สพป.บร. 4 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของพิธีไหว้ครู ดังนี้

        นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือและนั่งบนเวที ประธานนักเรียนนำสวดมนต์  บทสวดเคารพครูอาจารย์คำไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณ  ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นนำพานธูป พานดอกไม้ไหว้ครู นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม นักเรียนทุกคนนำกรวยดอกไม้ไปไหว้คุณครูทุก และประกวดการตัดสินพานไหว้ครู

       การจัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน วางแผนการทำงานในระดับชั้น จัดหาพาน ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดทำพาน (ยกเว้นระดับปฐมวัย-ป.1-3) ที่คุณครูคอยแนะนำช่วยเหลือ  โดยจัดหาดอกไม้ที่มีอยู่ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู.../


ข้อมูล : อ.บัณฑิต วงศาสนธิ์
ภาพ :  อ.จารุวัฒน์  อังกุละศรี


ภาพกิจกรรม

     

ไม่มีความคิดเห็น: