วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวังจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 205 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560


(1 มิถุนายน 2560)  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มร.ร.สตึก 5 สพป.บร. 4 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม