วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สพป.บร.4 จัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน"วันนี้ (5 กรกฎาคม  2556) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานครบรอบ 10 ปี ภายใต้หัวข้อ " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ (ที่ตั้งสำนักงานเขตฯ) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจากนายธีรวุฒิ พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมในพิธีเปิด
ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม  2546 ทำให้มีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยดำเนินงานจัดการศึกษาทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนามาต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี ได้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  225 เขต ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพเด็กไทยให้เป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ 193 โรง และ 1 สาขา ในเขต 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสตึก พุทไธสง บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์ คูเมืองและแคนดง ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สพป.บร.4 ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีโครงการกิจกรรมทั้งด้านนโยบาย การริเริ่มพัฒนาตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ มีกิจกรรม นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นจำนวนมาก และใน พ.ศ.2558 ประเทศใน ASEAN ทั้ง 10 ประเทศได้จัดตั้งประชมคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง ภายใต้คำขวัญคำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม สพป.บร.4 ได้เห็นความสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้  1) เพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาสู่สาธารณชน  2)  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4) เพื่อจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อาเซียน

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  3,500 คน กิจกรรมประกอบด้วย :  พิธีเปิดงาน "1ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน" การแสดงวงโปงลาง 3 วง(ร.ร.บ้านหัวขัวฯ ร.ร.บ้านเบาน้อย และร.ร.วัดสระบัว) การฟ้อนรำประกอบเพลง ผ้าซิ่นหัวแดงตีนแดง โรงเรียนวัดหงษ์ รำผ้าซิ่นตีนแดง ของหมู่บ้านการท่องเที่ยวด้านผ้าไหมดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นิทรรศการใยไหม...สู่ผ้าซิ่นตีนแดง ..พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการได้แก่ โรงเรียนดีศรีตำบล 7 โรง โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 22 โรง โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ  2 โรง  โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา 1 โรง  ครูดีในดวงใจและครูดีศรีแผ่นดินฯ และการประชุมสัมมนา ณ หอประชุมเรือนรัฐกานต์  สถานีบริการน้ำมัน BRY ปิโตรเลียม (ปตท.) ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากร โดยท่านทองสุข มันตาทร ข้าราชการบำนาญ (อดีตผุู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

      ผลจากการจัดงานดังกล่าว  ทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.บร.4 ทั้ง 193 โรงใน 6 อำเภอ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในทศวรรษต่อไปอย่างยั่งยืน.../


แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม Google+ชมรมครู ICT| |รับรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน| |ข่าวสพฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  ประวัติตำนานผ้าซิ่นตีนแดง

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์  สิมสีดา/ รชฏ  ชะรุมรัมย์/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/หัสดิน เป็นนวล/สุกฤษฏิ์ สอนเพียร/สุพจน์ แสนเมืองชิน/สุวิจักขณ์ สุขเกษม/มนตรี ประเสริฐ
ขอขอบคุณ : เครือข่ายชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4 โดย รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ /อ.นิรัญ ขุมทอง/ผอ.ทานิน จันทะขาล/ผอ.ปรัชญา พลพุฒินันท์/อ.แสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว/ผอ.สิทธิพร ธรรมรักษา/อ.ปัญญา ลือโสภา/อ.ไพทูล ศรีนาเรียง/มังกร คำสุวรรณ/อ.เจริญ เครือแวงมนต์/อ.จุไรรัตน์ จันทะชาล/อ.วิษณุ ปิ่นรัตนกูล/อ.อุมา เรียงไธสง/อ.เลาขา สมบัติทิพย์/อ.ทัศนีย์ อุ่นทานนท์...//

ไม่มีความคิดเห็น: