วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันกีฬา-ฟ้าขาวเกมส์'53


กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "ฟ้าขาวเกมส์ 54" ระหว่างวันที่  27-28 ธันวมคม  2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พิธีเปิดในวันที่ 27 ธ.ค.53 เวลา 09.30 น.ได้รับเกียรติจาก ส.ส.รังสิกร  ทิมาตฤกะ ส.ส.เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงวน  ศรีเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  การแข่งขันกีฬาในปีนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นร.ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 3 ตำบลในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  1.  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง    ต.ทุ่งวัง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  2.  โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ทุ่งวัง  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  3.  โรงเรียนบ้านกระสัง  ต.กระสัง   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  4.  โรงเรยนบ้านหนองปุน  ต.กระสัง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  5.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ต.ท่าม่วง  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  6.  โรงเรียนบ้านโนนยาง  ต.ท่าม่วง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  7.  โรงเรียนบ้านหนองครก  ต.ทุ่งวัง  โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  8.  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน  ต.กระสัง โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  9.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ต.กระสัง  โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  10.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  11.  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  ต.ท่าม่วง โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  12.  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ต.ท่าม่วง โรงเรียนระดับประถมศึกษา
  13.  โรงเรียนวัดบ้านโคกอะโตดยางงาม (สาขาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง) ต.ทุ่งวัง

  ประเภทของกีฬา-กรีฑาที่แข่งขันประกอบด้วย
  1.  กีฬา
      1.1  ฟตบอลชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      1.2  ฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา
      1.3  ฟุตบอล 7 คน ระดับอุนบาล
      1.4  ฟุตซอลชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
      1.5  วอลเลย์บอลชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
      1.6  เซปัคตะกร้อชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
      1.7  เปตองชาย-หญิง  ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
  2.  กรีฑา  ประกอบด้วย
      2.1 วิ่ง 60 ม. 80 ม.  100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. และ ม. เมตร
      2.2  วิ่งผลัด ประกอบด้วย  5X80 ม./4X100 ม. 4X400 ม.
    
      ขอขอบคุณคณะครู กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนทำให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาฟ้าขาวเกมส์ '54 ในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
    
    
      ข่าว :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
      ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/อภิรัชต์ การิโก/ทวี ง้าวไข่น้ำ/ทองคำ จารุวงศ์
      
    

ไม่มีความคิดเห็น: