วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

8 ธันวาคม  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี สำหรับนักเรียนระัดับช่วงชั้นที่  3  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมี ผอ.สุเมธี  บุญไธสง เป็นผู้ควบคุมการเดินทาง คณะครูในระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวน 6 คน นักการภารโรง  1 คน  นักเรียนทั้งสิ้น 125 คน