วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคอีสานตอนล่าง

20 พฤศจิกายน  2553 โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเีรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาิวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ สนามกีฬากลาง (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  จังหวัดนครราชสีมา