วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่  2 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์ประยูร  จินดาศรี เป็นผู้สอน