วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ