วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กบาลสะเปียน...เทวาลัยใต้น้ำ...สิ่งหัศจรรย์ของโลก

ผมมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามด้านชาติพันธุ์วรรณา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา อีกครั้ง ณ เมืองเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชาประชาธิปไตย ประเทศเมืองพี่เมืองน้องของเรา ที่มีปัญหาทางด้าการเมืองมาตลอด ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ การเดินทางไปครั้งนี้ ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้ช่วยวิจัยและไกด์พิเศษของเรา หลังจากที่เราได้วางแผนเตรียมตัวก่อนออกเก็บข้อมูลภาคสนาม