วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันที่  14 ธันวาคม  2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้         นายสถิตย์ชัย  เหรียญสมบูรณ์ นายกอบต.ทุ่งวัง ได้กล่าวรายงานต่อประธาน/กล่าวต้อนรับ

ในนามตัวแทนชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะในครั้งนี้  ข้อมูลพื้นฐานตำบลทุ่งวัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,220  คน  จำนวนครัวเรือน  1,798  ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นหลัก  มีรายได้เฉลี่ยต่อปี  23,000 บาท


         สำหรับกิจกรรมอำเภอยิ่มเีคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ทางอำเภอได้จัดกิจกรรมพบปะกับราษฏรทุกตำบลอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
พิธีเปิด นายอำเภอสตึก พบปะประชาชน    แนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ตำบล/สจ./องค์กรมูลนิธิต่าง ๆ   นำเสนอโรงเรียนดีระดับตำบล(โรงเรียนบ้านทุ่งวัง)

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางอบต.ทุ่งวัง ได้ร่วมมือกับส่วนราชการในตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับตำบล ได้แก่สาธารณาสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีตำรวจชุมชน เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน มูลนิธิองค์กรต่าง ๆ สถานศึกษาในสังกัดตำบลทุ่งวัง
         ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้แจกผ้าห่ม ให้ราษฏรที่ยากจนและประสบภัยน้ำท่วม/รถเข็ญสำหรับผู้พิการ/มอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับสถานศึกษา
และเยี่ยมชมบูทจัดนิทรรศการโรงเรียนดีระดับตำบลโรงเรียนบ้านทุ่งวัง การนำเสนอ VTR  ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยการต้อนรับของผอ.สุเมธี บุญไธสง และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

หัวหน้าส่วนราชการ
นายยลยง  มีพืชน์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี
มอบอุปกรณ์กีฬา/ผ้าห่มคลายหนาวให้ทุกหมู่บ้าน
ผอ.สุเมธี บุญไธสง รับมอบอุปกรณ์กีฬา
นายกสถิตย์ชัย  เหรียญสมบูรณ์ กล่าวรายงาน
ผักปลอดสารพิษ ร.ร.บ้านทุ่งวัง
นายสุเมธี  บุญไธสง ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งวัง นำเสนอร.ร.ดีประจำตำบล
ประชาชนในเขตบริการ อบต.ทุ่งวัง
การแสดงรำวงมาตรฐาน ร.ร.บ้านหนองครก
ขายผักปลอดสารพิษ ราคาถูก ๆ มัดละ 5 บาท
ร.ร.พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นายอำเภอสตึก เยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มแม่บ้าน
นักเรียนมอบผักปลอดสารพิษให้นายอำเภอสตึุก
ผอ.สุเมธี บุญไธสง รับมอบทุนสนับสนุนจากอบต.
นิทรรศการโรงเรียนดีระดับตำบล
นายอำเภอสตึก เยี่ยมชมนิทรรศการร.ร.บ้านทุ่งวัง
นิทรรศการเผยแพร่ร.ร.ดีระัดับตำบล ระยะที่ 1
นำเสนอ VTR ร.ร.ดีระดับตำบล
นร.ขายผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง
นิทรรศการ ร.ร.ดีระดับตำบล


แบ่งปันความรู้ : แกลอรี่ภาพ
ภาพ :  อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ทวี  ง้าวไข่น้ำ  /นักการทองคำ  จารุวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น: