วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันที่  14 ธันวาคม  2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

8 ธันวาคม  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี สำหรับนักเรียนระัดับช่วงชั้นที่  3  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมี ผอ.สุเมธี  บุญไธสง เป็นผู้ควบคุมการเดินทาง คณะครูในระดับช่วงชั้นที่  3  จำนวน 6 คน นักการภารโรง  1 คน  นักเรียนทั้งสิ้น 125 คน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นพค.52ร่วมกับ อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52  สำนักงานพัฒนาภาค  5  จัด "กิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชมมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะสิ่งแวดล้อม ของโลกได้เปลี่ยนไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เด็กทุ่งวังสร้างชื่อ...มีสิทธิ์ลุ้นชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาโรงเรีนบ้านทุ่งวังร่วมกับกลุ่มสตึก5 ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมงานในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่โรงเรียนที่นำไปจำหน่ายประกอบด้วย