วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2553  เวลา 13.00-16.00 น.  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบ E-Training (Upgrade Teacher Qualification through the Whole System)  โดยมีข้าราชการครูที่สมัครเข้าเรียนในระบบ UTQ  จำนวน  30  คน ทุกกลุ่่มสาระการเรียนรู้  สำหรับวิทยากรให้ความรู้คืออาจารย์สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิทยบูรณากร ระดับสพป.บร.4 หลักสูตรที่ประชุมปฏิบัติการประกอบไปด้วย
-  การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
-  การสมัครและใช้ E-Mail เบื้่องต้น
-  การสมัครเข้าเรียนในระบบ UTQ  ประกอบด้วย
     -  ถ่ายรูปข้าราชการครูเครื่องแบบสีกากี /ตกแต่งรูปด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
     -  ลงทะเบียนเรียน
     -  เปิด E-Mail เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน
     -  ทำการ Login เข้าีีเรียน โดยใส่ Usename และ Password
     -  ทำการเลือกรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 32 รายวิชา ตามความสนใจ


   การดำเนินการอบรมดังกล่าวคณะครูสามารถทำการลงทะเบียนได้ครบทั้ง  30  คน
   ส่วนการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Training นั้น  ทางโรงเรียนได้ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4-8 MBs จำนวน 3 หมายเลข ทุกอาคารเรียน ตลอดจนการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wriless) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ การอบรมสัมมนา คณะครูสามารถจัดการลงทะเบียนและเข้าเรียนผ่านระบบ E-Training ทำกิจกรรม การบ้านและสนทนาผ่านระบบกระด่านข่าว   ซึ่งในตอนนี้มีคณะครูบางท่านเรียนจบหลักสูตรแล้ว
         การฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่แล้ว ยังได้รับความรู้และทักษะในการใช้ ICT เพื่อที่จะนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่  21 เพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนดีระดับตำบลต่อไป
      
ขยันกันหน่อย...นัดพบที่ห้องคอมพิวเตอร์ทุกวัน เวลา 15.00 น.

อ.รักษ์สุดา ทรัพย์มาก เลือกเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

อ.ประจวบ ปิงกุล เลือกเรียนรายวิชาระดับปฐมวัย

เพิ่มคำอธิบายภาพ

อ.ปราณี คำมี เลือกเรียนรายวิชาการบูรณาการ

ไปตรงนี้ครับ ....มันต้องอย่างนี้
      
       
  ไม่มีความคิดเห็น: