วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่  2 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์ประยูร  จินดาศรี เป็นผู้สอน


โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ห่างไกลจากสพป.บุีรีรัมย์ เขต 4 มีพื้นที่จำนวน 39 ไร่ 59 ตรว.  พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังประมาณ จำนวน 5 ไร่ ทางโรงเรียนได้แบ่งพื้นที่ส่วนนี้ใช้ในการทำนาปี  โดยในระดับชั้น ป.4-6 ประมาณ  2  ไร่ และระดับช่วงชั้นที่  3  ประมาณ  3 ไร่ ขณะนี้ข้าวกำลังแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
      9  พฤศจิกายน  2553  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่  2 จำนวน  165  คน ได้ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน รักในอาชีพในท้องถิ่นของตน ทำงานในระบบกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำนา ถึงแม้ว่าการทำของโรงเรียนในปีนี้จะไม่ได้ผล เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักทำให้ต้นข้าวล้มและเน่าเสียหายเป็นจำนวนมาก จากปริมาณนาข้าวที่เหลือพอที่จะได้เก็บเกี่ยว รวมทั้งวัชพืชที่เกิดขึ้นจะเป็นโจทย์ให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์
     นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะได้นำผลผลิตข้าวที่ได้จากการทำนา ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ประกอบเป็นอาหารให้นักเรียนรับประทาน ช่วยเหลือนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีฐานะยากจน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน "โครงการอิ่มเที่ยงเพื่อน้องผู้หิวโหย" ต่อไป
      โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นโรงเรียนต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเีพียง  ปีการศึกษา  2552 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพ้ฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีระดับตำบล ที่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความมั่นใจว่า...สถานศึกษาแห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างชีวิตลูกหลานของชุมชนแหง่นี้ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะของชีวิตให้ก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุขต่อไป
        ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ จำนวน  3  ไร่นั้นทางโรงเรียนจะได้ทำการเกี่ยวข้าวอีกในช่วงต่อไป
ช่วยกันเกี่ยวข้าวเร็ว ๆ หน่อย

ลงแขกช่วยกัน อย่าเกี่ยงกันทำงาน

ผมหล่อไหมครับ

ลงแขกช่วกันเร็ว ๆ ด้วย
เอาข้าวมากองตรงนี้
ข้าวโพด...ก็ปลูกได้ดีในโรงเรียนของเรา

กำลังปลูกมะเขือ

กล้วยน้ำว้าพันธุ์เตี้ย...ให้ผลผลิตแล้ว

แก้วมังกร...กำลังเจริญเติบโตในรั้วดงแสนตอ

ข้อมูล :  สุว้ฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ทวี  ง้าวไข่น้ำ

ไม่มีความคิดเห็น: