วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร.ร.บ้านทุ่งวังร่วมสร้างสีสัน...ฮาร์ดคอร์ลาวาเพลิง

วันที่  28 พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ณ สนามกีฬา I-Mobile ต.อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทุ่งวังเจ๋ง...คว้าแชมป์งานศิลปหัตถกรรม เป็นปีที่ 2

ตามที่สพป.บุรีรัมย์ เ้ขต 4 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ณ สถานศึกษา/หน่วยงานทางราชการ อำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ร.ทุ่งวังลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) ระดับช่วงชั้นที่  3 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อบต.ทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง... ปลอดแอลกอฮอล์

21 พ.ย. 2553 เวลา 15.00 น. -22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองระโยง ขบวนของกระทงประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตบริการ  14 หมู่บ้าน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2.  โรงเีรียนบ้าหนองแวง   3. โรงเรียนบ้านหนองครก   4.  โรงเรียนบ้านโคกอะโตดยางงาม

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคอีสานตอนล่าง

20 พฤศจิกายน  2553 โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเีรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาิวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ สนามกีฬากลาง (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลงแขกเกี่ยวข้าว : สืบสานวัฒนธรรมข้าวแห่งทุ่งหนองหนาว

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่  2 กิจกรรมการทำนาปี ซึ่งมีอาจารย์ประยูร  จินดาศรี เป็นผู้สอน

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ