วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อการเรียนการสอน"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับร.ร.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  โครงการยกระดับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย


ในระหว่างวันที่  1-3  กรกฎาคม  2553  ณ โรงเีรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  60  โรง วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์  จาก อาจารย์สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ตำแหน่งครู วุฒิการศึกษา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โรงเรียนตลุงพิทยาสรรค์  สพท.บุรีรัมย์ เขต 2

ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังแนบ ติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละอำเภอภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553
      1.  อ.คูเมือง นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมศรี ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองขมาร
      2.  อ.สตึก นายสุชาติ ศรีเจริญ รองผอ.รร.บ้านคูขาด
      3.  อ.แคนดง นายสุวิจักขณ์ สุขเกษม รร.บ้านหนองหญ้าคา
      4.  อ.นาโพธิ์ นายหัสดิน เป็นนวล รร.อมรสิริสามัคคี
      5.  อ.พุทไธสง นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผอ.รร.อนุบาลพุทไธสง
      6.  อ.บ้านใหม่ฯ นายชาญศักดิ์ สุขศรี รร.บ้านทองหลาง

           [ดาวน์โหลดหนังสือราชการ]

แหล่งข้อมูลอ้าอิง :  http://www.buriram4.net/br4
                         E-Office :  http://www.buriram4.net/eoffice

ไม่มีความคิดเห็น: