วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบรมหลักสูตรการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

  สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7-8  พฤษภาคม  2553 ศูนย์ร่มโพธิแก้ว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT : Information and Communication Technology) ในยกระดับการเรียนการสอน  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  หลักสูตรการอบรมทั้งหมด 5 วัน ดังนี้

ลักษณะของการฝึกอบรม วันที่ 1 เป็นการบรรยายให้ความรู้ (ทุกจุดรวมกัน) ที่ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว ส่วนการอบรมวันที่ 2-4 อบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เครือข่ายประจำอำเภอ ผู้เข้าอบรมต้องนำ Note Books และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊กไฟ) มาด้วย notebookที่นำมาอบรม ควรเป็นรุ่นใหม่ ที่ไม่เก่าจนเกินไป สามารถเชื่อต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ และข้อสำคัญผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถใช้ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   (ดังรูป)
         
                 วันที่ 1  ของการอบรม อบรม ณ ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว

                 วันที่  2-5 อบรม ณ ศูนย์เครือข่ายประจำอำเภอ
                ศูนย์ที่ 1  อำเภอสตึก  อบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
                ศูนย์ที่ 2  อำเภอคูเมือง-แคนดง  อบรม ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แคนดงและโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
                ศูนย์ที่ 3 อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และกลุ่มมัธยม อบรม ณ โรงเรียนพุทไธสง

ตารางการฝึกอบรม

(อบรม ณ ศุนย์ร่มโพธิ์แก้ว)

วันที่  1  ของการฝึกอบรม

08.00 - 08.30  น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.30 - 09.00  น.    พิธีเปิด  และบรรยายพิเศษ  เรื่อง  "การพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                            และการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอนโดย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
09.00 - 10.30  น.    การนำ  ICT  มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21
                            โดย  รองผอ.ทองสุก  เกลี้ยงพร้อม  และศน.อำนวย  พุทธชาติ
10.30 - 12.00  น.    การใช้เทคโนโลยีเว็บ  2.0  และการใช้เว็บไซด์เครือข่ายสังคม
                            โดย  อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  
13.00 - 16.30  น.    การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน/บันทึกอนุทิน
                            โดย อ.ชาญ  สิ่วไธสง/อ.สิทธิพร  ธรรมรักษา/ศน.สนิท เกไธสง

(อบรมประจำศูนย์แต่ละอำเภอ)


วันที่   2  ของการฝึกอบรม

08.30 - 12.00  น.    การแบ่งปันสาระรูปแบบต่าง ๆ  (การวางภาพ/วางVDO/เสียงจากMP3)
13.00 - 15.00  น.    การใชั้ชิ้นงานผ่าน Forum
15.00 - 16.30  น.    การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้  EDLTV/การบันทึกอนุทิน        

 วันที่  3  ของการฝึกอบรม

08.30 - 10.00 น.     การใช้  Photo  Peach  เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน
10.00 - 12.00  น.    การใช้  Scratch  เป็นตัวอย่างเครื่องมือสร้างชิ้นงาน  animation
13.00 - 16.30  น.    การใช้เครื่องมือ  tools  ในการจัดการเรียนรู้  (โปรแกรม  Mar  win /Movie  Maker /
                            Power  Point / Paint / Publisher / Photoshop  เป็นต้น)

วันที่  4 ของการฝึกอบรม

08.30 - 12.00 น.     การใช้เครื่องมือ  tools  ในการจัดการเรียนรู้  (โปรแกรม  Mar  win /Movie  Maker /
                            Power  Point / Paint / Publisher / Photoshop  เป็นต้น)
13.00-16.30 น.       การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

วัน ที่  5  ของการฝึกอบรม


08.30 - 12.00  น.    แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  (Project  Base  Learning)
                           เพื่อตอบสนองสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.00 - 15.00  น.    แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  (Project  Base  Learning)
                           เพื่อตอบสนองสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
15.00 - 16.30  น.    การอภิปรายทั่วไป  และปิดประชุม/บันทึกอนุทิน
                           (เรียนผ่านระบบเครือข่าย/ฝึกปฏิบัติ)

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    10.30 - 10.45  น.  พักรับประทานอาหารว่าง  12.00 - 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
    15.00 - 15.15  น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
แจ้งประกาศจาก ศน.อำนวย พุทธชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
แจ้งวิทยากรแกนหลักและแกนนำ ทุกคน
สพท.บร. 4 ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง  (ร่างคำสั่งฯดังแนบ)  โดย
      1. ให้ท่านใช้โควต้าของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
      2. สำหรับวิทยากรพี่เลี้ยงให้มาปฏิบัติหน้าตามปฏิทินการอบรมที่ตรงกับกลุ่มของตนเอง
      3. แจ้งโรงเรียนว่าผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  และควรมี e-mail เป็นของตนเองก่อนการอบรม
      รายละเอียดให้วิทยากรแกนหลัก/แกนนำ ดาวน์โหลดรายละเอียดร่างคำสั่ง ได้ที่ http://www.kruthaibr4.ning.com

ไม่มีความคิดเห็น: