วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานระบบ ICT สพท.สุรินทร์ เขต 3 และสพท.บุรีรัมย์ เขต 2

 วันที่  17 สิงหาคม  2553  เวลา 09.00-12.00 น.สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อมและคณะวิทยบูรณาการ ICT ทุกอำเภอในสังกัด  ศึกษาดูงานระบบจัดการ ICT เพื่อการศึกษา ณ สพท.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์ สพท.สุรินทร์ เขต 3 

 นำเสนอการจัดการความรู้ (KM) โดยใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่ให้บริการฟรี จาก Google เช่น  gmail, Blog, picasa, google site, google doc ,Calenda ฯลฯ  เพื่อใช้เป็นสื่อหรือช่องทางในการนิเทศ 24 ชั่วโมงกับโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ...ศน.เฉลิมชัย ถึงดี วิทยากรให้ความรู้และ ผู้รับผิดชอบครูสุรินทร์ดอทเน็ต ...กล่าวว่า การใช้บริการฟรีจากกูเกิ้ล (Google) จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ใช้งานง่ายสะดวก และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลสูง  ทั้งนั้ผู้ใช้ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการทำลิงก์(Link) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสพท.สุรินทร์ เขต 3 กลุ่มนิเทศติดตาม โดยเฉพาะกลุ่มงานสื่อฯ ให้สามารถใช้เป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดได้เป็นอย่างดี
            ในช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.  ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ (อ.ประโคนชัย) สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเก็บฐานข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ด้วยโปรแกรม iPASSPORT2School  ได้รับต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม สาธิตขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ iPASSPORT2School และดำเนินการฝึกปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว เป็นซอฟต์ที่สร้างและพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีที่ได้ที่  http://pibul23.psru.ac.th/~admin/cdipass2school/
             การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางสพท.บร.4 จะได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อน ICT ภายในสำนักงานเขต และระดับโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมต่อไป [ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด]

ไม่มีความคิดเห็น: