วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารอำเภอสตึก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดอำเภอสตึก ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  อ.สตึกจ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 คน จำนวน 60 โรงเรียนและ 1 สาขา หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

วันที่ 25 ตุลาคม  2553
      
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการ ICT ในสถานศึกษา
 • เครืือข่ายทางสังคม (Social Network)
 • เทคโนโลยีเว็บ 2.0
 • การสมัครและใช้ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) จากบริการของ gmail จาก google
 • การสร้างบล็อก ด้วย Blogspot
 • การใช้ google picasa สร้างแกลอรี่
        
  วันที่  26 ตุลาคม  2553
 • การปรับแต่งบล็อกด้วย Template /Gadgets
 • การเขียนบล็อกให้ติดอันดับ ด้วยเทคนิคของ SEO
 • การสร้างเครือข่ายเชือมโยง (ลิงก์)
 • การติดตามบล็อกและทวิตเตอร์
 • การใช้งานระบบ E-Training UTQ : Upgrading Teacher Qualification through the Whole System
วิทยากรที่ให้การฝึกอบรมประกอบด้วย
       1.  นายสุวัฒน์  อุ่นทานนท์  ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.บ.วท.บ.ศษ.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
       2.  นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
       3.  นายจารุเกียรติ อธิพัฒน์พลากร  ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
       4.  นายศิริพงษ์  สิมสีดา  ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.ศศ.บ.(พัฒนาบูรณาการศาสตร์)
       5.  นายนัฐพงษ์  จำปาชุม ครุ คศ.2  วุฒิ ค.บ.กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
       6.  นายอภิรัชต์  การิโก ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)


      >>...ในส่วนของการชี้แจงโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไ่ทยเข้มแข็ง รองผอ.ปิยเชษฐ์  จันภักดี
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และผอ.สิทธิพร  ธรรมรักษา เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการพัฒนาครูผ่านระบบ E-Training ตลอดจนตอบปัญหาต่าง ๆ การดำเนินารอบรมในครั้งนี้ได้บล็อก (ฺBlog) เพื่อเป็นแหล่งแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของบุคลากรในสังกัด สพป.บร.4 และชุมชนออนไลน์ต่อไป...


ผู้บริหารที่เข้าอบรมสังกัดอำเภอสตึก[แบ่งปันความรู้ :  แกลอรี่]

ไม่มีความคิดเห็น: