วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ณ สนามกุดน้ำใส ปี 2553

คณะกรรมการแข่งขันเรือยาวบ้านโนนค้อ-โนนสำราญ ร่วมกับอบต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย ประจำปี 2553  ในวันที่  14 เมษายน  2553  ณ กุดน้ำใส เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านและตำบลสะแก 

ได้ัรับเกียรติจาก นายสิทธิพร  จารุสิทธิกุล  นายกอบต.สะแก เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีผู้ใหญ่บุญชู  ศรีโสภา เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางราชการต่างๆ อบต.สะแก ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกคน ร่วมกิจกรรมในครั้ืงนี้

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

     1.  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป
2.  เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันของประชาชนในตำบลสะแก
3.  เพื่อส่งเสริมใหัประชาชนในตำบลสะแกมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
4.  เพื่อส่งเสริมประชากรในตำบลสะแกมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้ รู้จักชนะแลรู้จักอภัย
5.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

ประเภทเรือที่จัดการแข่งขันมีดังนี้
1. เรือหัวใบ้ -ท้ายบอด
2.  เรือพายในอ่างผสมปูน
รายชื่อเรือที่เข้าแข่งขัน
1. เรือหัวใบ้ -ท้ายบอด
     -ทีมเรือลูกศิษย์หลวงพ่อล้วน
     -ทีมลูกศิษย์ภูสำเภา
     -ทีมเรือภูสิงห์เหิรฟ้า
     -ทีมเรือหอมกลิ่นลอยฟ้า1
     -ทีมเรือหอมกลิ่นลอยฟ้า2
     -ทีมเรือหอมกลิ่นลอยฟ้า3
 2.  เรือพายในอ่างผสมปูน
      -ทีมอินผอง
      -ทีมภูสำเภา
      -ทีมสดใส
      -ทีมศิิริ
      -ทีมปุฉาธรรม
      -ทีมเจริญยิ่ง
     สนามการแข่งขัน มีความยาว 400 เมตร แบ่งเป็น  2  ลู่น้ำได้แก่  ทิศใต้ ลู่น้ำแดง ทิศเหนือ ลู่น้ำเงิน
     ขนาดฝีพายต้องไม่เกิน  8  คน สำรองได้ 2 คน รวม  1 ทีม  มี 10 คน

งบประมาณที่สนับสนุนการแข่งขัน
      1.  จากอบต.สะแก จำนวน  60,000  บาท
      2.  จากชาวบ้านบ้านโนนค้อ-โนนสำราญ..............บาท
      3.  จากผู้ให้ความอนุเคราะห์ .................บาท

 
   รางวัลการแข่งขัน
     1.  รางวัลชนะเลิศ  เป็นเงิน  5000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
     2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  เป็นเงิน  4000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล
     3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  เป็นเงิน  3000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
     4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3  เป็นเงิน   2000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล
     เรือทุกลำที่เข้าร่วมจะได้รับงบประมาณสนับสนุนลำละ  1000 บาท  รวมค่าสมัคร 300 บาท  เป็น  1300 บาท


  
  

ข้อมูลกุดดน้ำใส  ขนาดความจุ  465,205  ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จ  19 มิถุนายน  2541  รหัส บร.  24446  โดย รพช.บุรีรัมย์

บล็อกเกอร์ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
แหล่งข้อมูล : สูจิบัตรการแข่งขันเรือขนาด 8 ฝีพาย บ้านโนนค้อ-โนนสำราญ

ไม่มีความคิดเห็น: