วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สพท.บร.4 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพวิทยบูรณากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยบูรณากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษาของวิทยบูรณากรด้าน ICT  ของสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่  27-29 เมษายน  2553  ณ  โรงแรมเวียนนารีสอร์ทแอนสปาร์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ตารางการอบรม

27 เม.ย.2553
    07.30-09.00  น.   ลงทะเบียน
     09.00-09.30  น.  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อม
     09.30-10.45 น.   การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนการสอน สพท.บร.4 (รองผอ.ทองสุก  เกลี้ยงพร้อม)
     10.45-12.00 น.  การบริหารจัดการพัฒนาเว็บไซต์ยุค 3.0  (อ.ทานิน  จันทะขาล/อ.ปรัชญา  พลพุฒินันท์)
     12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00-16.00 น.  การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ Social Media ในองค์กร (อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ และคณะ)
                            - การสร้าง Blog ด้วย Wordpress
                            - การใช้ Microblog ด้วย Twitter
                            - การใช้งาน Facebook/Flickr/Scribd/NING/Slideshare/Youtube               

28 เม.ย.2553

     09.00-12.00 น.  การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา/ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/การ ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป  (อ.ชาญ  สิ่วไธสงและคณะ)
     12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
     13.00-16.00 น.  รูปแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรคอมพิวเตอร์ฯ (อ.สิทธิพร ธรรมรักษา และคณะ)

29 เม.ย.2553
     09.00-12.00  น. การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Sever)  (อ.สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์)
                             - Database Server
                             - Proxy Server
                             - Application Server
     12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหาร
     13.00-16.00 น.  ฝึกปฏบัติ/สนทนากลุ่ม/สรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ /พิธีปิด


หมายเหตุ  :  สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมอุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขา นคราราชสีมา หรือ SiPA นครราชสีมา สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โรงแรม เวียนนา  รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัด นครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น: