วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สพท.บร.4 จัดอบรมพัฒนาครูด้านการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาครู ด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ในโรงเรียนสังกัด สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ICT

กำหนดการฝึกอบรม

  
     อำเภอสตึก                     สถานที่  โรงเรียนสตึก
     อำเภอแคนดง                  สถานที่  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
     อำเภอคูเมือง                  สถานที่  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
     อำเภอพุทไธสง                สถานที่  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
     อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์     สถานที่  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
     อำเภอนานาโพธิ์               สถานที่  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

     อำเภอสตึก                            จำนวน  110  คน       งบประมาณ  72,000  บาท
     อำเภอแคนดง                         จำนวน   50  คน       งบประมาณ  34,100  บาท
     อำเภอคูเมือง                          จำนวน   80  คน       งบประมาณ  53,000  บาท
     อำเภอพุทไธสง                       จำนวน   50  คน       งบประมาณ  34,100  บาท
     อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์            จำนวน   52  คน        งบประมาณ  34,100  บาท
     อำเภอนานาโพธิ์                      จำนวน   50 คน        งบประมาณ  34,100  บาท
           รวมทั้งหมด                      คน  392  คน

โครงการฝึกอบรม

(อ.แคนดง/อ.คูเมือง/อ.พุทไธสง/อ.นาโพธิ์/อ.บ้านใหม่ฯ)


วันพฤหัสดบดีที่  20 พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น.  ลงทะเบียน/พิธีเปิด/Program Microsoft word   
          13.00-16.45     Program Microsoft Excel

วันศุกร์ที่  21  พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น.  Program Microsoft PowerPoint   
          13.00-16.45     Program Adobe Photoshop
 
วันเสาร์ที่  22  พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น. Program Internet/E-Mail E-Office   
          13.00-16.45   Program Internet- Search Engine(พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร)

โครงการฝึกอบรม

อำเภอสตึก ณ โรงเรียนสตึก (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

 วันศุกร์ที่  21 พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น.  ลงทะเบียน/พิธีเปิด/Program Microsoft word   
          13.00-16.45 น.     Program Microsoft Excel

วันเสาร์ที่  22  พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น.  Program Microsoft PowerPoint   
          13.00-16.45 น.     Program Adobe Photoshop
 
วันอาทิตย์ที่  23  พฤษภาคม  2553
          08.45-12.15 น. Program Internet/E-Mail E-Office   
          13.00-16.45 น.   Program Internet- Search Engine(พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร)

แบ่งปันความรู้ :  |แจ้งรายละเีอียดอำเภอสตึก| |โครงการ| |คำสั่งเขต| |คำสั่งอ.สตึก| |ภาพกิจกรรม| |Twitter|

ไม่มีความคิดเห็น: