วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปี 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอประจำ 2553 ขึ้นในวันที่  13-14 เมษายน  2553 ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายสกลสฤษณ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน   พ.ศ.   2553
      เวลา 09.00 น. ขบวนแห่ฯ ตั้งแถวที่สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งวัง ตามลำดับ ดังนี้

      1.  ขบวนแห่เครื่องสูง (หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอจำลอง)
      2.  ขบวนตุงเตที
      3.  ขบวนกลองยาว ร.ร.บ้านทุ่งวัง
      4.  ขบวนสมาชิก อบต.ประชาชนฯ ตำบลทุ่งวัง

      เวลา  10.00 น. ขบวนแห่ฯ มาถึงพิธี
           -  ประะธานในพิธี (นาย สกลสฤษณ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
           -  ตัวแทนต้อนรับประธาน โดยนายสิทธิชัย  เหรียญสมบูรณ์ (ผูกผ้าขาวม้า)
           -  ชมการแสดงชุด "เทพีศรีตุงเีวียง"
          พิธีเปิดงาน
           -  ประธานคณะกรรมการจัดงาน(นายประยูร มั่นเฮง) กล่าวรายงาน
           -  ประธานในพิธี(นายสกลสฤษณ์  บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าฯ)  กล่าวเปิดงาน โดยการทรงน้ำพระพุทธรงูปจำลองหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ บนเวที เสร็จแลเ้วลงจากเวที ชมการแสดงของนักเรียน ดังนัุี้

           1.  ร.ร.บ้านหนองแวง           2ชุด  ระบำอัปสรา และระบำบุรีรัมย์รุ่งเรืองเมืองปฐมบรมราชจักรีวงศ์
           2.  ร.ร.บ้านโคกอะโตด          1ชุด  ชุดฟ้อนเซิ้ง
           3.  ร.ร.บ้านทุ่งวัง                 1ชุด(ชุดเรือมอันเร)
           -  เชิญประธานสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้สูงอายุ จนแล้วเสร็จ
           -  บรรเลงดนตรีไทยตลอดงาน  โดย นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
         การจัดกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์   สำหรับแขกผู้เกียรติและข้าราชการที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย นายเคน ทรัพย์โภชน์  กำนันตำบลทุ่งวัง  สจ.อุดม จันทวงศ์  สจ.บุญเลียน  ธนสุนทรสุทธิ์  สจ.วรางคณา  นาคดี  นายบัญชา แจ้งรัมย์ นักวิชาการ สถานีอนามัย ต.ทุ่งวัง ด.ต.อุดร  ภักษารัมย์ หน.สถานีตำรวจชุมชน ต.ทุ่งวัง พตท.บรม  ศรีสงค์  นายกำจร  ธนสุนทรสุทธิ์ นายกอบต.หนองใหญ่  นายวิชัย จันทวงศ์ นายกอบต.กระสังผอ.สุเมธี  บุญไธสง ผอ.ทองม้วน  ศรีเจริญ และผอ.สุบรรณ์  จำปาศรี และนายสิทธิชัย  เหรียญสมบูรณ์ นายกอบต.ทุ่งวัง ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. กลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สังกัดอบต.ทุ่งวัง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ฯ และขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนในสังกัดตำบลทุ่งวัง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.วรยุทธ์  สายแสงจันทร์ อ.ทวี  ง้าวไข่น้ำ อ.สมาภรณ์  พลพา  อ.เพ็ชรรัตน์  สายแสงจันทร์ อ.ประจวบ ปิงกุล อ.สำเนียง  ศรีเจริญ  อ.กานดา วิระกา อ.สมาน  วงษ์สมบ้ัติ อ.กุลธิดา อุ่นคำ อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ อ.บัณฑิต  วงศาสนธิ์  โรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.สร้อยทอง  ศรีธรรมมา  อ.อรุณวรรณ  ศาลางาม  ร.ร.บ้านหนองครก อ.นัฐพงษ์  จำปาชุม อ.ยุทธยา  สามสี  ร.ร.บ้านโคกอะโตด อ.สถิตย์  ศรีสุข อ.ทองสูณ  บัวมาตย์ และวิทยกรท้องถิ่น อ.กรทิพย์  ยาวรัมย์ พ่อค้าประชาชน ที่จัดตั้งโรงทานและร่วมกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอจนแล้วเสร็จ


                        แบ่งปันความรู้ :  |ภาพประกอบ|  |วีดิทัศน์| |Twitter|  |Blog|  |ประวัติหลวง พ่อใหญ่ดงแสนตอ|
บล็อกเกอร์ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ  :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา/ประยูร  ยะปะตัง/วีดิทัศน์ :  รชฏ ชะรุมรัมย์
ข้อมูล/สัมภาษณ์ : อ.นัฐพงษ์  จำปาชุม/อ.สัมพันธ์-สมบัติ  รุ่งแจ้ง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  เอกสารการจัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ประจำปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น: