วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ส่งครูหทัยกาญจน์ (ม่ำ)


วันที่อังคารที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้เดินทางไปส่ง อ.หทัยกาญจน์ ดูเรืองรัมย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) ป.บัณฑิต (การสอนฟิสิกส์) เดินทางไปช่วยราชการที่โรงเรียนสตึก ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ และคณะ บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองครับ... [Gallery]

Congratulations


วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วิทยาเขตขามเรียง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวังที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 ท่านคือ ...อ.เสาวนีย์ แถวนาชุม ครูชำนาญการพิเศษ และอ.เยาวรัตน์ พรามหณ์แต่ง ครูชำนาญการ ...กับความมุ่งมั่นตั้งใจ แสวงหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ...เดินทางพร้อมด้วยทีมงาน 2 ท่าน คือ อ.สมจิตร์ ประทานัง และอ.วิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล...ครับ...[ Gallery]