วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

โครงการทัศนศึกษา กลุ่มสตึก 5


...ผอ.สงวน ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ออกแบบสำรวจโครงการทัศนศึกษาของบุคลากร กลุ่มสตึก 5 โดยออกแบบสำรวจในวันที่ 7 ธันวคม 2550 สถานที่ไปทัศนศึกษา ได้แก่ 1. ประเทศลาว 2. กาญจนบุรี 3. เชียงใหม่-เชียงราย 4. เกาะช้าง จ.ตราด .....ผลการสำรวจ ปรากฏว่าคณะครุส่วนมากมีความต้องการที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศลาวมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่-เชียงราย...ผลจากการสำรวจ ทางคณะกรรมการกลุ่มจะได้นำไปวางแผนจัดการต่อไป เพื่อให้คณะครูของเราได้ไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ....ต่อไป

กีฬากลุ่มสตึก 5"ฟ้าขาวเกมส์'50


กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬากลุ่ม "ฟ้าขาวเกมส์ 50" ระหว่างวันที 6-7ธันวาคม 2550 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 โรงเรียนและ 1 สาขาจาก 3 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งวัง และตำบลกระสัง การดำเนินการแข่งขันกีฬาในปีนี้ คณะครูทุกคนได้ร่วมมือกัน จนงานสำเร็จตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ...ผมเองได้ดำเนินการจัดทำ Website โดยการนำรูปภาพมาทำการลดขนาดของภาพและตกแต่งภาพกราฟิกให้ดูสวยงาม นำเสนอขึ้น ใน Web gallery ของ Google ซึ่งให้บริการฟรี...ในการตกแต่ง นำเสนอภาพ ข้อความ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในยุค ของสังคมสารสนเทศบนฐานของความรู้ (Knowledge Information base society) ตลอดจนการตกแต่งภาพในการออกแบบบัตรงานบอลล์...ข้อความที่เขียน...ภาพที่ตกแต่ง...อาจไปกระทบความรู้สึกนึกคิดของใครบางคน... ไม่ตรงประเด็นแต่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้าน इक्ट...ที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...รายละเอียดที่ http://picasaweb.google.com/tungwangst5/5...สวัสดี