วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550

Congratulations


วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วิทยาเขตขามเรียง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวังที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 ท่านคือ ...อ.เสาวนีย์ แถวนาชุม ครูชำนาญการพิเศษ และอ.เยาวรัตน์ พรามหณ์แต่ง ครูชำนาญการ ...กับความมุ่งมั่นตั้งใจ แสวงหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ...เดินทางพร้อมด้วยทีมงาน 2 ท่าน คือ อ.สมจิตร์ ประทานัง และอ.วิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล...ครับ...[ Gallery]

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับครูออดและครูน้องมากครับ...ผมเองยังไม่จบ...จะพยายามสู้ต่อไปครับ