วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง


23 ธันวาคม 2550 พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง ส.ส. ศูนย์ ICT ร.ร.บ้านทุ่งวังได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้ง โดยเฉพาะได้นำเสนอข้อมูลการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งทุกรูปแบบ ตั้งแต่จัดบอร์ด เขียนเรียงความ เขียนป้ายเชิญชวน รณรงค์เลือกตั้งในหมู่บ้าน จัดทำสติ๊กเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ... [Gallery]

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ส่งครูหทัยกาญจน์ (ม่ำ)


วันที่อังคารที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้เดินทางไปส่ง อ.หทัยกาญจน์ ดูเรืองรัมย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) ป.บัณฑิต (การสอนฟิสิกส์) เดินทางไปช่วยราชการที่โรงเรียนสตึก ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ และคณะ บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองครับ... [Gallery]

Congratulations


วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วิทยาเขตขามเรียง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวังที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 ท่านคือ ...อ.เสาวนีย์ แถวนาชุม ครูชำนาญการพิเศษ และอ.เยาวรัตน์ พรามหณ์แต่ง ครูชำนาญการ ...กับความมุ่งมั่นตั้งใจ แสวงหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ...เดินทางพร้อมด้วยทีมงาน 2 ท่าน คือ อ.สมจิตร์ ประทานัง และอ.วิลัยศักดิ์ อาจทวีกุล...ครับ...[ Gallery]

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

SEAGAME 2007 KORAT


...คณะครูกลุ่มสตึก 5 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ จังหวัดนครราชีมา จำนวน 13 คน...เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนำความรู้มาใช้ในการแข่งขันกีฬา การจัดการเรียนการสอน ซึ่งนำทีมโดยประธานกลุ่ม ผอ.ทองม้วน ศรีเจริญ กีฬาที่ได้ไปชมในวันที่ 12 คือ การแข่งขันเซปัคตะกร้อที่ห้างเดอะมอลล์ ทุกคนที่ไปบอกว่า เสียดายที่คณะครูหลายท่านในกลุ่มไม่มีโอกาส ควรสร้างโอกาสให้กับตนเอง.. เพราะ การแข่งขันกีฬา SEAGAME นั้นแข่งขันบ้านใกล้บ้านเรามากที่สุด...รายละเอียดภาพกิจกรรมที่ [Gallery]

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550

โครงการทัศนศึกษา กลุ่มสตึก 5


...ผอ.สงวน ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ออกแบบสำรวจโครงการทัศนศึกษาของบุคลากร กลุ่มสตึก 5 โดยออกแบบสำรวจในวันที่ 7 ธันวคม 2550 สถานที่ไปทัศนศึกษา ได้แก่ 1. ประเทศลาว 2. กาญจนบุรี 3. เชียงใหม่-เชียงราย 4. เกาะช้าง จ.ตราด .....ผลการสำรวจ ปรากฏว่าคณะครุส่วนมากมีความต้องการที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศลาวมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่-เชียงราย...ผลจากการสำรวจ ทางคณะกรรมการกลุ่มจะได้นำไปวางแผนจัดการต่อไป เพื่อให้คณะครูของเราได้ไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ....ต่อไป

กีฬากลุ่มสตึก 5"ฟ้าขาวเกมส์'50


กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬากลุ่ม "ฟ้าขาวเกมส์ 50" ระหว่างวันที 6-7ธันวาคม 2550 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 โรงเรียนและ 1 สาขาจาก 3 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งวัง และตำบลกระสัง การดำเนินการแข่งขันกีฬาในปีนี้ คณะครูทุกคนได้ร่วมมือกัน จนงานสำเร็จตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ...ผมเองได้ดำเนินการจัดทำ Website โดยการนำรูปภาพมาทำการลดขนาดของภาพและตกแต่งภาพกราฟิกให้ดูสวยงาม นำเสนอขึ้น ใน Web gallery ของ Google ซึ่งให้บริการฟรี...ในการตกแต่ง นำเสนอภาพ ข้อความ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในยุค ของสังคมสารสนเทศบนฐานของความรู้ (Knowledge Information base society) ตลอดจนการตกแต่งภาพในการออกแบบบัตรงานบอลล์...ข้อความที่เขียน...ภาพที่ตกแต่ง...อาจไปกระทบความรู้สึกนึกคิดของใครบางคน... ไม่ตรงประเด็นแต่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้าน इक्ट...ที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...รายละเอียดที่ http://picasaweb.google.com/tungwangst5/5...สวัสดี