About Us

ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เกิดวัน ที่  30  มิถุนายน  2506
สถานที่เกิด  บ้านเลขที่ 70/1 บ้านสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150


ประวัติการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา
     -ป.1-ป.7  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ระดับ มัธยมศึกษา
     - มศ.1-มศ.5  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรีรัมย์ ปี 2525 รุ่นที่ 20

ระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
     - คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         (รุ่นที่ ED  14) ปี 2527  (เรียนจบ 3 ปี ครึ่ง) KKU16

ะดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
    - ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ปี 2532-2535)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
ปี 2535 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU25)

ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
 กลุ่มวิชาเอก : การศึกษาและจัดการภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุิรินทร์ ปี 2553
รุ่นที่ 2

ศึกษาต่อ เพิ่มเติมระดับปริญญาตรี
      - ปี 2533  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวบาล)
      - ปี 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ประวัติการรับราชการ
 • 17 กันยายน  2529   ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ปี 2532-2534
 • ปีการศึกษา  2535  ช่วยราชการ สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2540  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สปอ.สตึก สปจ.บุรีรัมย์
 • ปี 2547- ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 • ปี 2553 ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ผลงานดีเด่น

 • ครูภาษาไทยคุรุสภาดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปี 2541
 • รางวัลครูผู้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ วันครู ปี 2542
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2545
 • รางวัลบุคลากรต้นแบบ (ครูเกียรติยศ-Teacher Awards) สาขาคอมพิวเตอร์
  ชนะเลิศอันดับที่ 1 สปจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2545
 • ราวัลบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง (Competencies) สพท.บร.4 ปี 2546
 • รางวัลคุรุสดุดี สายปฏิบัติการสอน ปี 2548 (คนแรก ของสพท.บร.4)
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ประจำปี 2555
 • รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน (เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา) กค.2556
   
ภาระงานในหน้าที่
 • สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-3
 • หัวหน้างานบริหารวิชาการ
 • หัวหน้างานข้อสถิติข้อมูลสารสนเทศ
 • Webmaster โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/สังคม
 • ผู้ก่อตั้งชมรมพัฒนาวิชาชีพครู ICT เครือข่ายคุรุสภา 572
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท มรภ.สุรินทร์
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท มรภ.บุรีรัมย์/สุรินทร์และมหาสารคาม
 • อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 • อาจารย์พิเศษเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • กรรมการผลงานทางวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ สพป.บร.1,2และ 4 สพป.นม.1และสพป.สก.2
 • คณะทำงานพัฒนาครูในระบบ E-Training
 • คณะวิทยาบูรณาการ โครงการยกระดับคุณภาพตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
 • วิทยากรแกนนำด้าน Social Media ของ สพฐ.
 • คณะทำงานพัฒนาครูทั้งระบบด้วย UTQ
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือครู คศ.3
 • Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ผลงานทางวิชาการด้าน ICT
 • เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS
 • การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ E-Training
 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร